duminică, 7 noiembrie 2010

Dictionar mitologie - Litera N

NAIADE Nimfe* ale rîurilor şi izvoarelor, unde îşi aveau şi sălaşul (gr. naides, cele ce
înoată). Li se atribuia darul profeţiei si acelea al generozităţii. De obicei îl însoţeau pe
Pan*, pe Dipnysos* si pe Artemis* etc.
Naiade-, sculptură antică, la Luvru
N AIDE (l) Mama centaurului* Chiron* sau după alţii, a zeului.marin Glaucos* (1). (2)
Nimfă* care 1-a iubit pe păstorul Dafnis* (1), fiul lui Hermes*. A fost păcălită de el şi i-a
luat vederea.
NAMTAR Divinitate infernală în mitologia babiloniană, care aduna toate bolile şi apoi le
împrăştia pe pămînt.
NANEA Divinitate persană, asimilată zeiţei Diana* din mitologia romană.
NANNAR Zeu lunar-în mitologia babiloniană, adorat în oraşul Ur, sub numele de Sin*.
NAPEE Nimfe* ale luminişurilor din păduri, ale livezilor, văilor, iubitoare de singurătate,
în mitologia greacă.
NARCIS Fiul zeului Cefis* şi al nimfei* Liriope*. A fost adorat de nimfa Eco*, pe care a
respins-o, iar ea si-a luat
212
N A RED A Divinitate vedică, asimilată de greci cu Mercur*; ca şi acesta, a fost
mesagera zeilor.
NAUPLIU (1) Fiul lui Poseidon* şi al Amimonei*, întemeietor al oraşului si portului
Naupliu, din golful Ar-. gosului (5). (2) Rege al Eubeei. După ce fiul lui, Palamed*, a fost
ucis de greci în războiul Troiei*, el s-a răzbunat, aprinzînd focuri pe stîncile din insula pe
lîngă care au trecut corăbiile grecilor la întoarcerea lor spre casă, fă-cîndu-le astfel să se
rătăcească şi să naufragieze. Tot el a trimis mamei lui Ulise*, Anticlea*, vestea că fiul ei a
pierit în luptă.
NA.USICA Fiica lui Alcinou*, regele feacilor*, şi- a reginei Arete*. între ea şi Ulise* s-a
înfiripat o idilă. Ea 1-a condus pe Ulise la palatul tatălui său, cînd acesta a naufragiat pe
ţărmurile Feaciei.
Homer, Odiseea, VI, 17 şi urm.; VII, 2 şi urm.; 290 şi urm.; VIII, 457 şi urm.; Aleman (soc. VII î.C'hr.),
Sofocle, Goethe, poeme; pictură în pinacoteca Acropolei; Massimo D'Azeglio, pictură
NAUSINOU Fiul lui Ulise* şi al nimfei* Calipso* sau al lui Ulise si al Circei*.
NAUSITOU Fiul lui Poseidon* şi al Peribeei*; regele feacilor*, stabilit în insula Scheria.
Homer, Odiseea, VII, 56 şi urm.
fost
213
,NAXOS Insulă unde Teseu* a părăsit-o pe Ariadna*; tot aici, mai .tîrziu, a descoperit-o
Bachus*, care a luat-o în cortegiul lui, şi apoi de soţie.
Richard Stauss, Ariadna la Naxos, operă lirică
NEBO Zeul elocinţei si al scrisului la asiro-caldeeni. A mai fost venerat ca zeul sau
patronul preoţilor, odinioară posesori ai ştiinţelor exacte: fizica şi astrologia etc. Pe
tăbliţele lui, avea scrisă soarta tuturor oamenilor.
NEFELE Nimfă* în mitologia greacă, mama lui Frixus* şi a Ellei*, pe care i-a apărat cu
îndîrjire împotriva mamei lor vitrege, Ino*. După unii, a fost zeiţa norilor.
NEITH Divinitate egipteană, protectoare a războiului şi a oricărui fel de lupte. Grecii au
asimilat-o cu Atena*.. Ovidiu, Metamorfoze, II, 689
NEMEEA Vale din Argos* (5), în care Argos (2) „a pă-zit-o pe Io* şi în care Hercule* a
ucis leul. Tot aici se celebrau Jocurile nemeene în cinstea lui Zeus*, din. trei în trei ani.
NEMEŞI S Zeiţa, dreptăţii si mitologia greacă.
pedepsirii duşmanilor în
NENIA Zeiţă care veghea pe cei morţi în mitologia romană. De aici, numele poeziilor sau
al cînteeelor rostite la înmormântări sau chiar numele bocitoarelor.
trodus de greci în cetate. L-a ucis pe Priam*, regele Froiei, şi a aruncat pe Astianax*, fiul
Andromacăi*, de pe ziduri. A fost ucis mai. tîrziu de Oreste*, iar după alţii, şi-a găsit
moartea, fiindcă a prădat templul lui \pollo* din Delfos*.
Sofocle, Euripide; Virgiliu, Bneida, II, 489, III, 328 şi urm.; Neoptolem ucis de Oreste, frescă
pompeiană
NEPTUN Zeul roman al mării şi al apelor (corespunzător zeului Poseidon* în mitologia
greacă). La Roma, avea un templu lângă Circul Flaminius în Cîmpul lui Marte. Serbările
închinate lui, Neptunalii, erau celebrate. la 21 iulie. La greci a fost mult mai popular. Era
reprezentat ca şi Poseidon, ca un bărbat viguros, ţinînd în mînă un trident. Paolo
Veronese, P. Tibaldi etc,, Ncptun, pictură
NEREIDE Cele 50 de nimfe* ale mării, fiice ale lui Ne-reu*, şi ale lui Doris*. îi. protejau
pe marinari si le făceau călătoria plăcută, îl însoţeau pe Poseidon* si pe Amfitrite*.
Imaginea lor este frecventă în arta antică, în fresce şi în sarcofagele romane, mozaicuri,
monumente funerare, fîntîni etc.
Jean Jouvenet, Cea mai frumoasă dintre nereide, Thetifs, pictură
NEREU Zeu al mării si tatăl nereidelor* în mitologia greacă; îşi avea regatul în Marea
Egee si îi ajuta pe marinari în toate acţiunile lor. Tot el i-a indicat lui He-r'acles* drumul
spre grădinile hesperidelor*.
NEOPTOLEM sau PIRRUS, Fiul lui Ahile* si al Deida-miei*. A avut un cuvînt în
războiul împotriva Troiei*, fiind unul din eroii greci ascunşi in calul de lemn. in-
214
NESTOR'Fiul lui Neleu şi al lui Ciori* (2), rege al regiunii Pilos (Peloponez). Aciuat
parte la vînătoarea porcului mistreţ în Calidonia* şi la expediţia argonauţilor*, iar la
215
sfîrsitul vieţii, cu înţelepciunea sa, la războiul Troiei*, de partea grecilor.
omer, lliada, II, 370 şi urm., IV, 293 si urm., Odiseea, III, 157 şi Urm., 343 şi urm.
NEXUS Centaurul* care i-a dat Deianirei* un .talisman cu intenţia de a-1 ucide pe
Heracles*. Acesta, cînd a luat-o de soţie pe Deianira, a avut surpriza de a o vedea iubită si
de Nexus, rnotiv pentru care 1-a ucis. înainte de a muri însă, Nexus a vrut să se răzbune
cu ta-.lismanul otrăvit dat Deianirei si şi-a' atins scopul.
Ovidiu, Metamorfoze, IX, 98 ,şi urm.; frescă în Muzeul, Naţional din Napoli; Louis Sylvestre, JVe.ru.v o
răpeşte pe Deianira, pictură; Giambologna, sculptură
NICOMAH Fiul lui Macaon*, tămăduitor al multor boli. A fost venerat ca un zeu.
NIFELHEIM Lumea de dincolo, a celor morţi, în mitologia nordică. Aici ajungeau
sufletele celor ce mureau de, moarte naturală; în Walhalla*, în schimb, ajungeau sufletele
eroilor căzuţi în lupte.
NIKE (gr. victorie) Personificarea victoriei. După He-siod, era sora lui Zelos (Ambiţia),
Kratos (Forţa) şi Bia (Violenţa). La Atena a fost identificată cu zeiţa Atena* însăşi,
reprezentată fără aripi (gr. apteros). Atît romanii cît şi grecii şi-au închipuit-o ca pe o
tînără purtînd aripi larg deschise.
Nike din Samotrace, la Luvru; Victoria, la Muzeul clin Brescia, operă romană din secolul I
NIMFE Fiice ale lui Zeus*, care populau apele, pădurile şi cîmpiile. Reprezentau forţele
elementare ale naturii, personificări feminine ale acestof elemente, prezente în imaginaţia
oamenilor, cu care ei populau natura pentru
216
a o. umaniza. Au dat, după legendă, rţaştere unor. eroi ca Ahile*, Heracles* etc., existenţa
lor fiind totdeauna l agată de aceea a marilor zei.
NIOBE Fiica lui Tantal* (1) şi soţia lui Amfion*, regele Tebei* (2). A arătat o trufie
necugetată faţă de zeiţa Hera*, mîri'drindu-se cu cei şapte fii şi cele şapte fiice ale ei,
Hera avea numai doi: pe Apollo* şi pe Artemis*; Hera a pedepsit această aroganţă,
punîndu-i pe Apollo şi pe Artemis să-i ucidă pe toţi copiii, într-o singură zi. De durere,
Niobe a devenit stană de piatră. Stînca, se spune, ar exista si astăzi, pe muntele Sipil,
lîngă Mag-nesia, în Asia Mică, şi reprezintă o femeie aşezată pe un tron.
Homer, lliada, XXIV, 611 si urm.; Eschil; Sofocle"; Ovidiu, Me-tamorjoze, VI; imagine pe un vas al
argonauţilor, de la Luvre (435 î.C'hr.); sculptură antică, sec. IV î.Chr. la Uffizi, din Florenţa.
NOAPTEA Personificare în , mitologia greacă, considerată soţia lui Ereb* "(1). Virgiliu,
Eneida, V, 721
NODON Divinitate celtică, avînd aceleaşi atribute, cu zeul grec Marte*..
NORET sau NORVET Personificare a,cerului la egipteni, inferioară divinităţii Hathor*.
NORVET -•> NORET
NUMA. POMPIL1U Al doilea rege al Romei. După legendă, a fost sfătuit în toate
reformele lui de nimfa* Egeria*.
217
NUMIC1US Rîu în care a dispărut în mod misterios Enea*.
NUMITOR Regele oraşului Alba Longa*, tatăl vestalei Rhea Silvia*. A fost ajutat să-şi reia
domnia de cei doi nepoţi, Remus* şi Romulus*. Titus Livius, Ab urbe condiţa, l, 3;
Virgiliu, Eneida, VI, 768
NUSKU Divinitate a focului în''mitologia asiro-caldeea-nă. Personifică focul ca mesager al
oamenilor către zei, rnai ales cînd focul este folosit pentru jertfe.Niciun comentariu despre subiectul „Dictionar mitologie - Litera N”:

Trimiteți un comentariu

  ☑ Am citit și accept Regulamentul comentariilor.