miercuri, 15 decembrie 2010

Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale

Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale


EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 251 din 31 mai 2004
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Nr. 409 din 1 iulie 2004
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
Nr. 2.275 din 8 iunie 2004
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Nr. M 115 din 9 iulie 2004
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 4 august 2004

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 462/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi al art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 389/2001,

ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, ministrul culturii şi cultelor şi ministrul apărării naţionale emit următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul de stat,
ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Georgeta Moloşaga,
secretar de stat

Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul apărării naţionale,
Ioan Mircea Paşcu

ANEXA 1

NORME TEHNICE
privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază.
(3) În vederea deţinerii detectoarelor de metale de către personalul de specialitate atestat şi înscris în Registrul arheologilor, acesta are obligaţia ca, înainte de a obţine autorizaţia prevăzută la alin. (1), să obţină avizul prealabil emis de Ministerul Culturii şi Cultelor.

CAP. 2
Eliberarea autorizaţiei de deţinere

ART. 2
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate (xerocopie şi original);
c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
d) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 100.000 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e) certificat de cazier judiciar.
(2) Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23^2 şi 23^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.
(3) Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.
(4) Înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.
ART. 3
(1) Eliberarea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice se face pe baza următoarelor documente:
a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
b) buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (xerocopie şi original);
c) statutul societăţii (original şi xerocopie);
d) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);
e) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 200.000 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
f) certificat de cazier judiciar pentru persoanele prevăzute la lit. b).
(2) Autorizaţia va cuprinde denumirea, sediul şi datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituţiei, precum şi caracteristicile de identificare ale detectorului de metale şi va fi însoţită de tabelul nominal privind angajaţii autorizaţi să utilizeze detectorul de metale.
(3) Detectorul de metale deţinut de către o persoană juridică va putea fi înstrăinat în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (4).
ART. 4
Autorizaţia de deţinere a detectoarelor de metale se eliberează solicitantului după 10 zile de la depunerea documentaţiei prevăzute mai sus şi are forma şi conţinutul conform anexei nr. 4 sau 5, după caz, la prezentele norme tehnice.

CAP. 3
Eliberarea autorizaţiei de comercializare

ART. 5
Agenţii economici care comercializează detectoare de metale trebuie să aibă prevedere în acest sens în obiectul de activitate al societăţii şi să fie autorizaţi conform legii.
ART. 6
În vederea obţinerii autorizaţiei pentru comercializarea detectoarelor de metale, agentul economic solicitant va depune la unitatea de poliţie prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele documente:
a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
b) actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;
c) actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original);
d) chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 300.000 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;
e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor prevăzute la lit. c).
ART. 7
(1) Spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.
(2) Spaţiul de comercializare trebuie să fie folosit în exclusivitate pentru comerţul cu detectoare de metale.
(3) Ofiţerul de poliţie căruia i-a fost repartizată lucrarea de eliberare a autorizaţiei va verifica, inclusiv prin deplasare la faţa locului, îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare, întocmind o notă în acest sens.
ART. 8
Autorizaţia de comercializare a detectoarelor de metale se eliberează în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete şi se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice.
ART. 9
(1) Orice modificare privind sediul sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizaţia trebuie comunicată unităţii de poliţie care a eliberat autorizaţia, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării modificărilor în baza de date.
(2) Autorizaţia de comercializare poate fi retrasă, pe o perioadă nedeterminată, prin dispoziţie a şefului unităţii de poliţie competent, atunci când se constată că nu sunt respectate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, şi ale prezentelor norme tehnice.
ART. 10
Autorizaţia de deţinere sau de comercializare a detectoarelor de metale este emisă de ofiţerul de poliţie care îndeplineşte atribuţii pe linia protejării patrimoniului cultural naţional, numit prin dispoziţie a şefului unităţii de poliţie competent, iar înregistrarea se face în registrul special constituit.
ART. 11
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA 1
la normele tehnice

CERERE
formulată de persoana fizică pentru obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................., judeţul ......................................., telefon ......................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................. nr. .................., eliberat/eliberată de ............................................ la data de ..............., CNP ..................................., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ........................, seria .............. nr. ......................., pe care l-am cumpărat de la ..................................., cu sediul în ............................., dovedind cu actul ............................................................., urmând să-l folosesc la ...................................................... .
Menţionez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003.

Data întocmirii .................. Semnătura ........................

ANEXA 2
la normele tehnice

CERERE
formulată de persoana juridică pentru obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................., judeţul ................................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberată de .............................................. la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societăţii ......................................................., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de deţinere a detectorului de metale marca ........................, seria ................... nr. ......................., care a fost cumpărat de la ..................................., cu sediul în ..................................., dovedind cu actul ........................, urmând să fie folosit la ..................................................... .
Manipularea lui se face de către .......................................... .............................................................................., angajaţi cu contract de muncă ai societăţii.
Menţionez că au luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, atât reprezentantul legal al societăţii, cât şi cei care manipulează detectorul de metale.

Data întocmirii .................. Semnătura ........................

ANEXA 3
la normele tehnice

CERERE
formulată de agenţii economici pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a detectoarelor de metale

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................., judeţul ................................, telefon ............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ....................., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ..............., CNP ..................................., reprezentant legal al Societăţii ...................................................................., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberaţi autorizaţia de comercializare a detectoarelor de metale de către societatea comercială sus-menţionată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003.
Menţionez că avem magazine de comercializare la adresele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Gestionarii acestor magazine sunt numiţii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Data întocmirii .................. Semnătura ........................

ANEXA 4
la normele tehnice

Antet
Nr. ......... din ............

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca .............................., seria ........................, domnul/doamna ..............................................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............... nr. ...................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ....................., CNP ..................................... .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti),

ANEXA 5
la normele tehnice

Antet
Nr. ......... din ............

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele juridice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca ..................., seria ........................, persoana juridică ..............................................................................., cu sediul în ..................... ...................., înregistrată la ............................... sub nr. ...................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliată în ............................................, judeţul ........................., posesor/posesoare al B.I./C.I. seria .................. nr. ..................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ................, CNP ..................................... .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti),

ANEXA 6
la normele tehnice

Antet
Nr. ......... din ............

AUTORIZAŢIE
de comercializare a detectoarelor de metale

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru comercializarea detectoarelor de metale persoana juridică ...................................................................., cu sediul în .............................................................., înregistrată la ................................... sub nr. .................., reprezentată prin domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliată în .............................., judeţul ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .............. nr. ...................., eliberat/eliberată de ............................................. la data de ......................, CNP .......................... .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti),

---------------35 de comentarii despre subiectul „Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale”:
Anonim spunea...

Ma uit...citesc...si ma minunez.
Vai de tara in care traim cu legile ei tampite.
Daca am cumparat un detector din targ cu ce act dovedesc ca sunt propietarul acestuia pentru a ma autoriza.
Nu este decat un hobby,bucuria de a descoperi obiecte uitate de timp.
In UK este foarte popular.

Anonim spunea...

Cum ar fi mai bine ? Sa cumpar detector din USA si sa vin cu el in avion sau sa il trimit de acolo in Romania.
In legatura cu avizul prealabil...cum fac rost de el ? Acela il completez inainte sa am detectorul mi se pare... asa e ?

Anonim spunea...

ma ori sant idiot or ma prefac.... ce iau prima data ..detectorul sau permisul..

Anonim spunea...

Iei detectorul prima data, si apoi in cel mai scurt timp ( cateva zile maxim ), il declari la politie, mergi cu factura si il inregistrezi.

Intre timp nu te apuci de scanari nici maca pe terenul tau, adica ai rabdare.

Anonim spunea...

cat drac e autorizatia aia multe zerouri cineva sami zica in euro pls

Anonim spunea...

autorizatia e ieftina cateva milioane vechi maxim....

Anonim spunea...

maxim 50-100 de euro

Anonim spunea...

Mai bine va duceti la politie si intrebati amiabil care sunt sansele sa primiti autorizatia, eu unu nu asi da cateva sute de euro pe el ca dupa sa ajung la politie sa il inregistrez pentru autorizatie si sa imi spuna vreun raspuns negativ pentru ca le-as da cu el in cap.

Anonim spunea...

) chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 100.000 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

lei noi sau vechi ?

Anonim spunea...

Lei vechi, normal. Cred ca te costa sub 1 milion lei vechi toate actele... sub 100 RON.

Anonim spunea...

Cum sa te duci la politie pentru ca ai un hobby... numai la noi se poate intimpla asa ceva.daca cumperi un detector de pe ebay cum sa ai chitante si certificate de cumparare????

Anonim spunea...

cata prostie poi ieu nu pot sal cumpar detectoru decat pe baza autorizatiei de la politie , atunci cum pot sa iau autorizatia inainte daca astia imi cer marca si seria detectorului .vai de romania

Anonim spunea...

Dupa autorizatie si cumpararea detectorului pot iesii unde vreau eu in romania?

Laurentiu spunea...

Cu exceptia siturilor arheologice declarate, iar pe proprietate privata, cu acordul proprietarului.

Sit-urile ( interzise bineinteles ) le gasiti aici :

http://ran.cimec.ro/

Anonim spunea...

Domnilor , comandati aparatul dorit de pe internet de la o firma specializata si rugati sa va treaca pe chitanta seria si nr aparatului iar pana ce va soseste aparatul mergeti la politie si ii anuntati ca veti achizitiona un detector de metal si-i intrebati pasi urmatori ,adica se face un dosar cu :copie dupa buletin si originl chitanta asemenea + taxa care e 10-12 lei noi pe persoana fizica si cazierul care si ala mai costa cv ! bafta si nu bagati in seama privirile dubioase si nestiutoare ale caseritei si chiar ale politistilor!

Anonim spunea...

Buna,am cumparat un detector din targ si nu detin acte si autorizatie,iar acum vreau sa-l vand,care sunt problemele ce le pot avea ?va multumesc

Cristi spunea...

E cam imposibil sa obtii autorizatie daca nu ai factura detectorului... Daca vrei sa il vinzi mai ales in targuri e destul de ilegal, pentru ca in momentul cand vinzi detii un detector fara autorizatie. Vezi ca parca e o perioada in care ai voie sa detii detectorul acasa dupa data cumpararii, cateva zile. Mergi la Politie si intreaba-i pe ei solutia in cazul tau, probabil va trebui sa il predai, e posibil sa se intocmeasca un dosar si sa fi obligat sa indrumi Politia catre vanzator, care trebuie sa dovedeasca provenienta detectorului cu acte... deci e cam complicat si ilegal oarecum ce ai facut. In orice caz nu mergi cu el la cautat comori. Nu trebuia sa il cumperi fara factura...

Anonim spunea...

Pentru Laurentiu.Stimate domn,zilele trecute a fost o stire cum un pasionat de numismatica a gasit la Brasov pe drumul ce duce in Poiana Brasov, cateva monede vechi pe care le-a predat la Bucuresti.Cred ca era singurul loc din jurul Brasovului unde nu e sit arheologic.Va intreb:daca eu din Brasov cumpar un detector si merg pe dealuri sau pe camp sa caut fiare vechi cum fac americanii,sunt pasibil de sanctiuni ca acolo e sit arheologic? (S-A GASIT CANDVA O BATISTA TEUTONICA)ceva nu e in regula,sate din jurul Oreselor sunt declarate sit arheologic,pentru un topor din piatra.Domnule,inteleg ca ai gasit ceva pe o raza de 10m,50m,200m, dar nu declari un sat cu dealuri si gradini sit.Langa Brasov doar pe cer poti sa mai cauti ceva, sa poti fi in legalitate.Cred ca a ramas sistemul RSR si mai trebuie sa treaca cateva generatii cum spunea Brucan, sa se schimbe gandirea ROMANILOR.pacat!!!

Laurentiu spunea...

Da, ai dreptate, foarte multe locatii din Romania sunt declarate sit arheologic si ai toate sansele sa ajungi cu detectorul pe acolo fara sa iti dai seama. De aceea e bine ca inainte de a pleca la cautari, sa verifici locatia sit-urilor arheologice, dacă vrei sa te împaci cu legea din Romania:

http://cimec.ro/scripts/ARH/RAN/sel.asp

Mai avem mult pana ajungem la nivelul de constienizare a importantei cautatorilor, carora le este oferita cu mare placere, de exemplu in Anglia, posibilitatea de a cauta. In Anglia detectoristii isi aduc o important contributie la cunoasterea istorie tarii, mai ales că atunci cand gasesc ceva le este oferita valoarea de piata a descoperirii, iar nimeni nu mai e interesat sa isi vanda ilegal descopeirile pe piata neagră. Astfel, artefcatele raman in țara si sunt expuse publicului in muzee, dupa ce sunt studiate si catalogate cu mare atentie de cercetatori si autoritati.

detrax spunea...

Adevarul in Romania e mult mai simplu: asa protejeaza ei locurile bune de cautat, sa nu le scormoneasca poporul si sa caute in ele doar smecherii, care au voie. Zic sa nu umbli in Zarmisegetusa si in locuri care cu adevarat sunt situri si trebuie conservate si neatinse. Dar sa nu ai acces la cautari pe raza a sute de comune si sate, ca a gasit unul o moneda sau un ciob acum 50 de ani, mi se pare mistocareala.

Anonim spunea...

sa zicem ca vreu sa inchiriez legal un asemenea detector,ce fac atunci,de unde factura (act de provenienta) ca sa ma duc la politie?

Anonim spunea...

In concluzie rog pe cineva sa ma lamureasca daca poti inchiria in mod legal un detector de metale si daca il poti folosi pe un teren care nu este neaparat proprietatea ta.Multumesc!

detrax spunea...

Este ilegal sa inchiriezi detectoare. Poti apela doar la serviciile unei firme specializate sau sa chemi un prieten cu detector si sa lucreze el cu detectorul gratis. Detectorul are voie sa il foloseasca doar cel care l-a cumparat si are autorizatie pentru utilizarea lui de la Politie. Nici macar alți membri ai familiei nu au voie sa mearga la cautari folosind acel detector. Pot fi spectatori doar la cum cauta proprietarul detectorului.

Anonim spunea...

La multi ani in 2014 si iti multumesc pentru raspuns DETRAX

detrax spunea...

La Multi Ani si tie !

Catalin spunea...

Stie cineva daca este legal sa deti si sa folosesti un detector de metale in franta? Mentionez ca vreau sa-mi cumpar unul si sa-l folosesc pe plajele din Franta, mai exact sa caut "doape" si ce s-o mai gasi pe acolo, nu in zone arhhologice sau mai stiu eu ce. Daca imi cumpar detector de matale din Romania (cu autorizatiile necesare in RO) pot iesi cu el din tara?

Anonim spunea...

In toate tarile unde oamenii au drepturi se poate inchiria un detector daca nu vrei sa iti cumperi unul si se poate detecta linistit fara sa te vaneze cineva cu conditia sa nu intri in situri. Numai la noi din cauza legislatiei comuniste nu iti este permis. Ia mai spuneti in ce tara trebuie sa iti autorizezi detectorul??? da ce e pusca sau tanc??? Numa in tara asta de rahat unde sa mancat salam cu soia nici acum cetatenii nu au dreptul la o viata libera si democrata. Inainte nu eram lasati sa iesim din tara ca sa nu vedem ce e libertatea, acum suntem trimisi in alte tari ca sclavi pentru a aduce miliarde la buget. Am fost si vom fi sclavii unui grup de smecheri.

Anonim spunea...

Da poti sa iesi cu detectorul din tara dar cu conditia sa iei cu tine si Securistul care te urmareste din umbra din momentul Autorizari si-ti asculta telefonul incercand sa afle ce si cum gandesti.
Dar am si o veste buna pentru tine ca nu trebuie sa ii platesti cazarea si masa pentru ca totul este decontat din banii poporului, Traiasca Comunismul Traiasca Socialismul Traiasca Fraierii.

roman coins spunea...

Un raspuns serios si documentat se poate sa il ofere cineva? Si eu sunt interesat de subiect, nu ma intereseaza paranoia inutila a anonimului de mai sus.

Anonim spunea...

Papa de la Roma abia ieri a avut curajul sa spuna ca banii obtinuti din speculatii (speculatii=atunci cand cumperi un lucru cu un pret si il vinzi cu pret mai mare cu scpoul de a te imbogatii, imobiliare, alimente, actiuni la bursa etc.) duc la saracirea majoritatii oamenilor si este hotie pe fata acceptata legal. Asta noi o stiam de cand neam nascut ca vecinul traieste bine pe saracia noastra, da la noi nici popii nu au curajul sa o spuna si atunci cum sa avem legi bune si dreptate.
Asa ca ce sa ne mai mire legile tampite care sunt facute ca uni sa beneficieze pe spinarea multimii.
Taceti si rabdati cu speranta ca veti trai bine pe lumea cealalta ca aici nu aveti loc de baietii destepti.

Anonim spunea...

Paranoia inutila este atunci cand cineva pune intrebari inutile.
Inutile pentru ca raspunsul la prima parte a intrebari tale este: da poti iesi din tara si intra in tara cu un detector atata timp cat deti o autorizatie pentru el. Iar raspunsul la a doua parte a intrebarii tale este : mergi in Franta si te prezinti la punctul de Jandarmerie din zona unde vrei sa scotocesti si doar ei pot sa te indrume.
Dar sunt sigur ca stiai aceste raspunsuri si tu.
Atunci oare cine este Paranoic punand intrebari paranoice???

roman coins spunea...

Catalin nu sunt eu. Vad ca iti continui paranoia. Nici nu stiu daca sa cred raspunsul tau, la modul flegmatic cum raspunzi. Ai vreo lege in care sa vad scris negru pe alb ce spui tu ? Ca aia la vama nu ma cred pe cuvant, ca a raspuns unul astfel pe un forum. Deci ai vreo lege in care sa scrie in vreun articol ce spui tu ? Sau ti-ai imaginat tu ca asa e, la fel cum iti imaginezi si alte lucruri pe aici pe la cometarii pe forum, cu securitatea, mafia, banditii si puterile oculte care sustin arheologii ? :-)))

Anonim spunea...

Ma bucur ca se iau masuri insa cred ca asemene cazuri vor continua sa existe... este o problema ce tine de multe aspecte printre care educatia.Gandirea stil romanesc este mai aparte in sensul negtiv.De exemplu am niste vecini romani care pun muzica mai tare insa vecinii (spanioli) au bunul simt si nu protesteza.

Anonim spunea...

Oare sa fie vorba de acest individ care posta in Detectorist cinstit pana l-au prins cu mata-n sac?

http://stirileprotv.ro/stiri/hunedoara/barbat-trimis-in-judecata-pentru-trafic-de-artefacte-si-bijuterii-dacice-furate-de-la-sarmizegetusa.html

Anonim spunea...

Sant de acord ku tine Anonimule se pare ka unul dintre acesti asa zisi detectoristi cinstiti a dato in bara si akum kand nu mai are voie sa detina un detektor legal intra si polueaza topikurile ku toate paranoiele.
Bine iau zis baieti de pe detecktie si data artekolui este aceasi ku data postari la detecktoristi sigur este ccelasi smeker care mai intra si akum.

Trimiteți un comentariu

  ☑ Am citit și accept Regulamentul comentariilor.